Mylabris variabilis.JPG FigariMiniaturesPlegadis falcinellus (Ibis falcinelle)FigariMiniaturesPlegadis falcinellus (Ibis falcinelle)FigariMiniaturesPlegadis falcinellus (Ibis falcinelle)FigariMiniaturesPlegadis falcinellus (Ibis falcinelle)FigariMiniaturesPlegadis falcinellus (Ibis falcinelle)